English Français Bahasa Indonesia አማርኛ Af-Soomaali ትግርኛ Oromo العربية

Dhagna-qabaan Australia keessatti seeraan dhorkamaa dha.

Dhagna-qabaan aadaa durii keessa waan dalagamaa turee dha. Tahe jedhamee dhagna hormaataa dhalaa irraa muruu yokan akka dhalootaan ture irraa geddaruu (altering) dha. Dhagna-qabaan dhalaa al tokko tokko Qaama Hormaataa Dhalaa Muruu yookaan Qaama Hormaataa Dhalaa irraa hallaguu (mutilation) jedhama. Dhagna-qabaan dubartootaa fi dubraaf faayidaa fayyaa hin qabuuf. Caalaattuu fayyummaa qaama hormaataa irratti rakkoo fayyaa itti fida. Hawaasota dhagna-qabaa dhalaa akka duriitti shaakalaa jiraniif dhalaa, dardara fi dhiirotaaf sagantaaleen isaan waliin dalagu Australia keessa ni jira.

Faallaa seeraa ti:

Nama seerri ni dhorka:

Namni sun seera cabsee jira jedhama kan yoo:

Dhagna-qabaan dhalaa hamma hidhaa waggaa 21 adabsiisuu danda’a.

Dhibee Fayyaa

Dhalaa dhagna qabuun dhibee fayyaa kan yeroo gabaabaa fi dheeraa qabaata. Kunis:

Dhgna-qabaan dhalaa maal irraa akka madde hin beekamu; amantii waliinis wal hin qabatu. Gosni dhagna-qabaa hawaasotaa fi gosoota gidduutti adda adda. Biyyootni addunyaa dalagaa akkasii kana dhorkanii seeraan ala tahuu isaas beeksisanii jiran. Nuti illee waa’ee gochaa aadaa keenyaa dubbachuu fi mariyachuun barbaachisaa dha. Aadaa keenya ni jaallanna, ammo gochaa miidhaa fidu of boodatti dhiisuu dandeenya.

Guutummaa Australia keessa dubartoota, durbelee fi maatiif gargaarsi ni jira.

Qaama dhalootaa keenya to’achuu fi tiksachuuf nuti hundi kabajaa fi ulfinaan ilaalamuu qabna. Dhagna-qabaa dhalaa ilaalchisees gargaarsi, gorsii fi odeeffannoo godinaalee Australia hunda keessa ni jira. Kanneen naannoo keetii tajaajila siif kennan armaan gadii kana laali:

ACT

Esther Lam

Nersii Walagarsiisa Hawaasotaa

ACT Health

Bil: 02 6205 1078

esther.lam@act.gov.au

New South Wales

Linda George

Qindaala Barsiistuu Fayyaa Hawwanii

NSW Education Program on FGM

Bil: 02 9840 3910

linda.george@health.nsw.gov.au

Northern Territory

Kirsten Thompson

Nersii

Family Planning & Welfare

Bil: 08 8948 0144

kirsten.thompson@fpwnt.com.au

Queensland

Odette Tewfik

Qindeessituu Hamilata Fayyaa Dubartoota Aad-danuu

True: Relationships & Reproductive Health

Bil: 07 3250 0250

odette.tewfik@true.org.au

Tasmania

Xavier Lane-Mullins

Hojjattuu Dagaagina Hawaasaa

Red Cross

Bil: 03 6235 6001

xlanemullins@redcross.org.auMichou Kadima

Hojjattuu Dagaagina Hawaasaa

Red Cross

Bil: 03 6326 0400

mkadima@redcross.org.au

South Australia

Kim Voss

Hojjattuu Gamtoomaa

Women’s Health Central

Bil: 08 8444 0700

kim.voss@health.sa.gov.au

Victoria

Medina Idriess

Hojjattuu FARREP

Multicultural Centre for Women’s Health

Bil: 1800 656 421

medina@mcwh.com.au

Western Australia

Carol Kaplanian

FGM & FDV Research

Qorannoo FGM fi FDV Qondaala Hamilataa

Women and Newborn

Health Service

Bil: 08 9340 1557

carol.kaplanian@health.wa.gov.au

Copyright © NETFA 2016
Contact Us | www.netfa.com.au | www.mcwh.com.au